Privacy policy

For more information about the California Consumer Privacy Act, click here.

De eenmanszaak op naam van de natuurlijke persoon Valerie van den Berg (hierna Elena & Company genoemd) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Europese GDPR-richtlijnen. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen op het nummer +32 494 89 94 12 of door te mailen naar info@elena-company.com

Verwerkingsdoeleinden

Elena & Company verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van prospecten en klanten via de website, webshop en binnenkomende e-mails voor klantenbeheer, prospectsbeheer, orderbeheer zoals klantenadministratie, leveranciersbeheer, opvolgen van bestellingen, boekhouding, facturatie,...

De persoonsgegevens die klanten en prospecten aan Elena & Company verschaffen door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, worden enkel verwerkt voor direct marketing en/of prospectsbeheer. De klant of prospect heeft hierbij nadrukkelijk toestemming gegeven om diens gegevens voor dit doeleinde te verwerken.

Indien de gegevens van klanten en/of prospecten voor andere doeleinden worden opgevraagd, zal dit steeds nadrukkelijk vermeld worden. De gegevens die in dit kader worden verstrekt door klanten en prospecten, zullen enkel gebruikt worden voor het specifieke doeleinde waarvoor ze doorgegeven werden.

Rechtsgrond van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. namelijk toestemming van de betrokkene, contractuele relatie, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. - toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Adresgegevens van de prospect of klant worden enkel opgevraagd en verwerkt in het kader van verzending van goederen via de webshop of in het kader van een bestelling van gepersonaliseerde bedrukking.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van klanten zullen enkel aan derden worden doorgegeven ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zoals het doorgeven van persoons- en adresgegevens aan de betrokken vervoersmaatschappij voor de levering van de aangekochte goederen.

Elena & company garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen bewaard worden tijdens de volledige duur van de klantenrelatie, maar niet langer dan de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. In alle gevallen worden persoonsgegevens van klanten niet langer bewaard dan 15 jaar na het laatste klantencontact.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten alle tijden recht om diens persoonsgegevens op te vragen en in te zien en om de verbetering of de verwijdering van deze gegevens te vragen. Daarnaast heeft de klant ook ten alle tijden het recht om de beperking van de verwerking van diens gegevens te vragen en om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van diens gegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Ten slotte heeft de klant het recht om een kopie van diens gegevens op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, met als doel om deze persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, kan de klant of prospect contact opnemen van Elena & Company op het nummer +32 494 89 94 12 of door een e-mail te sturen naar info@elena-company.com. De klant kan ook contact opnemen aan de hand van het contactformulier via de website www.elena-company.com.

Plichten van de onderneming

Elena & Company verbindt zich ertoe om te waken over de juiste verwerking en het juiste beheer van de persoonsgegevens van klanten en prospecten overeenkomstig met de Europese GDPR-wetgeving.

Elena & Company verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier te verwerken. De uitvoering van deze plichten komt tot uiting in de verplichting tot informatieverstrekking die Elena & Company ten opzicht van haar klanten en prospecten heeft.

Elena & Company verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens enkel te verwerken in het kader van welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer persoonsgegevens van klanten of prospecten opgevraagd worden, zal Elena & Company altijd nadrukkelijk en ondubbelzinnig vermelden met welk doel deze gegevens opgevraagd en verwerkt worden. Deze gegevens zullen dan ook voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Elena & Company verbindt zich ertoe om minimale gegevensverwerking na te streven en om met andere woorden enkel de persoonsgegevens op te vragen en te verwerken die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Alle andere persoonsgegevens die opgevraagd worden, zijn optioneel en hoeven enkel door de klant ingevuld te worden indien de klant deze informatie vrijwillig aan Elena & Company wil verstrekken.

Elena & Company verbindt zich ertoe om te waken over de juistheid van de gegevens die zij van haar klanten en prospecten verwerkt. Ook verbindt Elena & Company zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van klanten en prospecten te actualiseren, te rectificeren of te verwijderen indien de persoonsgegevens onjuist blijken te zijn.

Elena & Company verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van klanten en prospecten te bewaren in een vorm die het mogelijk maakt om de betrokkenen niet langer te identificeren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verwerkt worden.

Elena & Company verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van klanten en prospecten op een dusdanige manier te verwerken zodat een passende beveiliging gewaarborgd wordt. Elena & Company zal er in dit kader over waken dat de gegevens (onder meer en met name) beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige toegang en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.